ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Ημερίδα για σεξουαλική παρενόχληση στο δημόσιο

20 Ιουνίου 2022, 14:33

images

Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ως συντονιστής  εταίρος του έργου με τίτλο Active Strategies for prevention and handling  of sexual harassment incidents (με ακρωνύμιο τη λέξη ASTRAPI), το οποίο  εντάσσεται στο ERASMUS+, διοργανώνει Ημερίδα στις 27 Ιουνίου 2022, με  τίτλο «Tackling sexual harassment - The ASTRAPI experience». Στόχος του  έργου είναι η πρόληψη, καταπολέμηση και διαχείριση περιστατικών  σεξουαλικής παρενόχλησης στον Δημόσιο και Ημιδημόσιο Τομέα, μέσα από τη  διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης και ενός  εκπαιδευτικού προγράμματος που να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα  ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα αυτό. Πρόκειται για ένα σημαντικό  έργο, οι δράσεις του οποίου εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου  (Νόμος 205(Ι)/ 2002, Άρθρο 12, για την ίση Μεταχείριση στην Απασχόληση  και Επαγγελματική Εκπαίδευση), στην εναρμόνιση με τις πρόνοιες της  Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης  πολιτικών ισότητας (Gender Equality Plan) σε συνάρτηση και με τη  στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα.

Στόχος της Ημερίδας είναι μέσα από την παρουσίαση των παραδοτέων του  έργου ASTRAPI να δοθεί ώθηση στο ανώτατο διευθυντικό επίπεδο της  δημόσιας υπηρεσίας, ώστε να επιδιώκει να δημιουργήσει ένα εργασιακό  περιβάλλον απαλλαγμένο από το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης,  χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες στρατηγικές, τις εκπαιδευτικές  μεθοδολογίες και τα εργαλεία που παράχθηκαν από το έργο. Στην Ημερίδα  προσκλήθηκαν άτομα από φορείς της δημόσιας υπηρεσίας, που εμπλέκονται με  θέματα που αφορούν τη σεξουαλική παρενόχληση και συμβάλουν στην  ανάπτυξη πολιτικής, καθώς και μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων και μη  κυβερνητικών Οργανισμών, καθώς απαιτείται η συστράτευση όλων όσων  ασχολούνται με θέματα ανθρώπινου δυναμικού για την καταπολέμησή του  φαινομένου.

Στην Ημερίδα θα απευθύνουν χαιρετισμό η Πρόεδρος της Βουλής κα Αννίτα  Δημητρίου, η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού  κα Έλενα Οικονομίδου Αζίνα, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας  Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κα Μαρία Στυλιανού Λοττίδη και η Επίτροπος  Νομοθεσίας και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση  και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΕΙΦ), κα Λουίζα Ζαννέτου  Χριστοδουλίδου. Στη συνέχεια, οι εταίροι του έργου θα παρουσιάσουν τα  παραδοτέα τους.

Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση του Οδηγού που αναπτύχθηκε για την αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και των  εργαλείων για την πρόληψη και τη διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης  στον χώρο εργασίας. Ο Οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ολοκληρωμένη  στρατηγική παρέμβασης για την πρόληψη της ακατάλληλης σεξουαλικής  συμπεριφοράς σε κάθε χώρο εργασίας, τη δημιουργία κατάλληλων και  εμπιστευτικών μηχανισμών καταγγελιών, την ενθάρρυνση της υποβολής  παραπόνων, την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την παροχή  υποστήριξης στα θύματα (αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών από χώρες  εταίρους).

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι βασικές ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε για την εκπαίδευση ατόμων από τους συμμετέχοντες  οργανισμούς. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς  σκοπούς και μέσα από την πλατφόρμα που ετοιμάστηκε από το Ευρωπαϊκό  Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου. Στο σημείο αυτό, θα παρουσιαστεί και  η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε ειδικά για τις εκπαιδεύσεις, προσφέροντας τη  δυνατότητα ασύγχρονης μάθησης για τους συμμετέχοντες, και την απόκτηση  πολύτιμων γνώσεων για συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται από τον Οδηγό  που αναπτύχθηκε ειδικά για το πρόγραμμα (παραδοτέο 1).

Ακολούθως, θα γίνει παρουσίαση του εργαλείου εκτίμησης κινδύνου για την εμφάνιση και συχνότητα περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης.  Το εργαλείο αυτό καταμετρά παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν τη  συχνότητα και τα επίπεδα έντασης της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο  εργασίας. Βασίζεται στη συμπεριφορική κατασκευή της σεξουαλικής  παρενόχλησης, η οποία αποτελείται από τρεις συναφείς αλλά εννοιολογικά  διακριτές διαστάσεις: την παρενόχληση λόγω φύλου, την ανεπιθύμητη  σεξουαλική προσοχή και τον σεξουαλικό εξαναγκασμό.

Τέλος, θα παρουσιαστεί επιστημονική εργασία πολιτικής. Το βασικό ζήτημα που εξετάζει η προτεινόμενη επιστημονική εργασία είναι  ο ουσιαστικός ρόλος που παίζει η κατάλληλη και στοχευμένη κατάρτιση  προσωπικού στην επίτευξη ποιοτικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, ιδίως όταν  πρόκειται για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα όπως τη σεξουαλική παρενόχληση από  την πρόληψη μέχρι την εκτίμηση των κινδύνων και την αντιμετώπιση των  περιστατικών που συμβαίνουν. Η επιστημονική εργασία εξετάζει την  εμπειρία των εταίρων του έργου σε 5 διαφορετικές χώρες (Κύπρος, Δανία,  Ισπανία, Ελλάδα και Βουλγαρία) και διατυπώνει συστάσεις για την αλλαγή  πολιτικής βάσει αυτής της εμπειρίας.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2022, στο Αμφιθέατρο Β  του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, στις 10:00 π.μ. - 13.00 μ.μ. και θα  διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Αναλυτικό πρόγραμμα των εργασιών της Ημερίδας επισυνάπτεται.

Σχετικά Άρθρα