ΙατροίΔιατροφολόγοιΑισθητικοίΝοσηλευτήριαΔιαγνωστικάΧημείαΦαρμακείαΓυμναστήριαΑσφάλειες

Δράσεις για αντιμετώπιση του καρκινογόνου αμιάντου

28 September 2022, 15:27

images

Δράσεις αναλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τον αμίαντο και για τη διασφάλιση ενός μέλλοντος χωρίς αμίαντο.

Ο αμίαντος είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη καρκινογόνος ουσία που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλά από τα κτίρια της ΕΕ και ευθύνεται για πολλούς θανάτους που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή θα προβάλει μια ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες για ένα μέλλον χωρίς αμίαντο, που αντιμετωπίζει τον αμίαντο με ολοκληρωμένο τρόπο, από τη βελτίωση της διάγνωσης και τη θεραπεία των ασθενειών που προκαλεί ο αμίαντος έως τον εντοπισμό και την ασφαλή αφαίρεση και επεξεργασία των αποβλήτων αμιάντου, και μια πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των εργαζομένων μέσω της σημαντικής μείωσης του ορίου επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο.

Σημειώνεται ότι αν και όλες οι μορφές αμιάντου έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ από το 2005, εξακολουθεί να υπάρχει αμίαντος σε παλαιότερα κτίρια. Ο αμίαντος συνιστά απειλή για την υγεία, ιδίως όταν τα υλικά που περιέχουν αμίαντο διαταράσσονται και οι ίνες απελευθερώνονται και εισπνέονται, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων.

Επίσης, το 78% των επαγγελματικών καρκίνων που αναγνωρίζονται στα κράτη μέλη σχετίζονται με τον αμίαντο. Όταν οι αιωρούμενες ίνες αμιάντου εισπνέονται, μπορούν να προκαλέσουν, για παράδειγμα, μεσοθηλίωμα και καρκίνο του πνεύμονα, με μέση χρονική καθυστέρηση 30 ετών μεταξύ της έκθεσης και των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου.

Δράσεις για καταπολέμηση του καρκίνου 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι δράσεις που προτείνονται, αποτελούν μέρος του πυλώνα πρόληψης του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου και θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, του σχεδίου δράσης για μηδενική ρύπανση και του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Συνεπώς, για την προστασία των πολιτών από την έκθεση στον αμίαντο και την πρόληψη των κινδύνων για τις μελλοντικές γενιές, η Επιτροπή καθορίζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημόσια υγεία.

Συγκεκριμένα, με στόχο την καλύτερη στήριξη των θυμάτων ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο, η Επιτροπή θα ζητήσει τη γνώμη της τριμερούς συμβουλευτικής επιτροπής για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία σχετικά με τη συμπερίληψη στις επαγγελματικές ασθένειες πρόσθετων ασθενειών που σχετίζονται με τον αμίαντο. Ακόμη, έχει προτείνει μια νέα προσέγγιση της ΕΕ για την ανίχνευση του καρκίνου, η οποία περιλαμβάνει επικαιροποίηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2003 σχετικά με τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.

Επιπλέον, για την καλύτερη προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο, η Επιτροπή θα προτείνει σήμερα αναθεώρηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, ώστε να μειωθεί σημαντικά η οριακή τιμή της επαγγελματικής έκθεσης στον αμίαντο, θα επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να στηρίξει τα κράτη μέλη, τους εργοδότες και τους εργαζομένους στην εφαρμογή της αναθεωρημένης οδηγίας και θα οργανώσει εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλή αφαίρεση του αμιάντου.

Για τη βελτίωση της ενημέρωσης σχετικά με τον αμίαντο στα κτίρια, θα παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για τον έλεγχο και την καταγραφή του αμιάντου στα κτίρια, θα ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν εθνικές στρατηγικές για την αφαίρεση του αμιάντου και θα προτείνει μια κανονιστική προσέγγιση για την καθιέρωση ψηφιακών ημερολογίων κτιρίων με στόχο την καλύτερη ανταλλαγή και χρήση δεδομένων σχετικά με τα κτίρια, από τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και την κατεδάφιση.

Ακόμη, για την εξασφάλιση ασφαλούς απόρριψης του αμιάντου και μηδενικής ρύπανσης, θα αναθεωρήσει το πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και τις κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους αποβλήτων πριν από τις εργασίες κατεδάφισης και ανακαίνισης κτιρίων και θα δρομολογήσει μελέτη για τον εντοπισμό πρακτικών διαχείρισης των αποβλήτων αμιάντου και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας.

Προστασία των εργαζομένων από την έκθεση στον αμίαντο

Προστίθεται ότι οι εργαζόμενοι διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνο αμίαντο.

Ως εκ τούτου, για να βελτιωθεί η προστασία τους, η Επιτροπή υποβάλλει σήμερα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία, η οποία περιλαμβάνει μείωση του ορίου έκθεσης στον αμίαντο κατά την εργασία σε τιμή 10 φορές χαμηλότερη από την τρέχουσα (από 0,1 ίνες ανά κυβικό εκατοστό (f/cm³) σε 0,01 f/cm³), με βάση τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να επιταχύνουν τη δράση για την επίτευξη μιας ΕΕ χωρίς αμίαντο για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Η πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας για τον αμίαντο στην εργασία θα συζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ενώ η Επιτροπή θα ζητήσει ταχεία έγκριση. Μετά την έκδοση της οδηγίας τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στο εθνικό τους δίκαιο.

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε: «Πέρυσι δεσμευτήκαμε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αντιμετωπίσουμε τις σημαντικές εκκλήσεις για ανάληψη δράσης που περιλαμβάνονται στην έκθεσή του για την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο. Ένα χρόνο μετά, η Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά μέτρων που όχι μόνο θα προσφέρουν καλύτερη προστασία στους εργαζομένους, αλλά θα κάνουν ένα τεράστιο βήμα προς μια Ευρώπη χωρίς αμίαντο».

Η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, κ. Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Η πρόληψη του καρκίνου είναι αποτελεσματικότερη από τη θεραπεία του. Δεδομένου ότι το 40% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν, πρόκειται για την πλέον αποδοτική μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στο πλαίσιο των δράσεων του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου, σκοπός μας είναι να συμβάλουμε σημαντικά στην πρόληψη του καρκίνου μειώνοντας την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες –μία από τις οποίες είναι ο αμίαντος».

Σχετικά Άρθρα